Obsah

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na základě žádosti oprávněné osoby. Touto oprávněnou osobou je občan, který je nájemcem bytu (na základě nájemní smlouvy, dohody o užívání bytu apod.) nebo vlastník domu (příp. bytu).

Podmínky pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu - musí být splněny současně:

  1. žádost podá oprávněná osoba (oprávněnost doloží předložením nájemní smlouvy nebo výpisu z katastru nemovitostí)
  2. žadatel prokáže, že zaniklo užívací právo občana k objektu (např. rozhodnutí soudu, ukončení nájemní smlouvy, dohodu o dalším užívání bytu po rozvodu manželství, rozsudek o vyklizení bytu apod.)
  3. žadatel prokáže, že občan, kterému se ruší údaj o pobytu předmětný objekt neužívá (nebydlí v něm).

Postup: Žadatel ve své písemné žádosti (lze sepsat přímo na úřadě) uvede údaje o žadateli a osobě, jíž má být zrušen údaj o trvalém pobytu. Pokud je žadateli známá současná adresa občana, kontakt či adresa pro doručování, uvede tyto údaje rovněž v žádosti. Doklady předkládané k žádosti je nutné předložit v originále, příp. v ověřené kopii.

V případě, že ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, tj. Hostišová 100.

Ohlašovna v tomto správním řízení postupuje v souladu se zák.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád a zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatek: 100,- Kč

 

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Úřední hodiny