Obsah

Odpadové hospodářství obce

Vyhodnocení odpadového hospodářství obce Hostišová za rok 2017

Systém nakládání s odpady se řídí Plánem odpadového hospodářství Zlínského kraje pro období let 2016 až 2025, kde jsou stanovena všeobecná pravidla pro nakládání s odpady, která respektují vyšší právní normy.

V obci Hostišová je provoz sběrných míst zajišťován obcí Hostišová, svoz i zneškodnění všech komunálních odpadů zajišťováno svozovou společností Technické služby Otrokovice s.r.o., toto je prováděno na základě  smlouvy, odpadového kalendáře,  ve kterém je termínově rozpracováno veškeré nakládání s odpady. 

V rámci zkvalitňování a rozšiřování systému odpadového hospodářství byly v roce 2017 zakoupeny nádoby na kuchyňský olej v ceně 4.392,- Kč a zpracována projektová dokumentace na nové sběrné místo v ceně 45.980,- Kč.  Celková cena těchto opatření  je 50.372,-Kč.

Informování veřejnosti probíhalo v průběhu roku prostřednictvím místního rozhlasu.

Byly distribuovány Hostišovské noviny s informacemi o nakládání s odpady do každé domácnosti. Informace na webu obce www.hostisova.cz.

Nakládání s odpady

V roce 2017 sloužilo na území obce Hostišová ke shromažďování směsného komunálního odpadu celkem 260 ks nádob, 110 ks speciálních nádob na bio v domácnostech a 2 velkoobjemové kontejnery na bio na veřejně přístupných stanovištích, 4 na papír,  12 na plasty s nápojovými kartony, 6 na sklo, 1 na železo, 3 na kuchyňský olej, 2 na velkoobjemový odpad.

Produkce odpadu

Celková produkce odpadů občanů obce Hostišová byla 209 274 tun, což dle počtu obyvatel – 512 znamená průměrnou celkovou produkci 409 kg na občana za rok 2017. Produkce směsného komunálního odpadu byla 91,467 tun, tedy průměrná produkce SKO byla 179 kg na občana. Produkce objemného odpadu byla 18,84 tun, tedy průměrná produkce byla 37 kg na občana.

Separace

Sběr tříděného odpadu do kontejnerů na veřejně přístupných stanovištích - papír, plasty s nápojovými kartony, sklo, kuchyňský olej, železo a bio. Na území obce Hostišová se v roce 2017 nacházelo celkem 6 stanovišť na separaci odpadu.

Průměrné hodnoty vytříděných složek z komunálního odpadu jsou 39 kg na občana (papír, plasty, sklo) a 186 kg na občana i s bio.

Celkové množství vyprodukovaných vytříděných složek komunálního odpadu a směsného komunálního odpadu obce Hostišová (v tunách) z nádob, sběrných dvorů, mobilních svozů:

 

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

Papír

4

5,193

4,802

4,372

4,032

Plasty a NK

3,178

5,009

5,969

7,141

6,66

Sklo

3,903

7,074

9,834

9,222

9,83

BRKO*

17,52

27

100

75

75

Kovy

-

-

-

-

2,285

SKO**

98,815

88,104

97,288

94

91,467

*Biologicky rozložitelný komunální odpad

**Směsný komunální odpad

Do produkce kovů  jsou přičteny i  sběry hasičů.

Poměr vybraných složek komunálního odpadu pro rok 2017 – graf z předchozí tabulky (posledního sloupce)

graf

Svoz velkoobjemového domovního odpadu je zajišťován pomocí velkoobjemových kontejnerů z oploceného sběrného místa.

Celkem bylo provedeno 14 svozů velkoobjemových, 2x nebezpečných (mobilní sběr), 2x kovových a 13x biologických odpadů. Při této činnosti bylo svezeno 18,84 tun velkoobjemového odpadu, 1,16 tuny NO, 2,285 tun kovů - hasiči, 75 tun bioodpadu.

Bioodpad

Popis systému nakládání s bioodpadem,  občané obce Hostišová  vytřídili v roce 2017 celkem 75 tun bioodpadu, který byl zpracovánv kompostárně Machová. Navíc mají občané přiděleno 110 domácích kompostérů.

Průměrná hodnota vyseparovaného BRKO je  146,5 kg na občana (bez domácích kompostérů).

Černé skládky

V roce 2017 nevznikla v obci žádná černá skládka.

Financování odpadového hospodářství

Celkové náklady na provoz odpadového hospodářství byly 303.476,- Kč s DPH. Dle počtu obyvatel – 512, to znamená průměrné provozní náklady 593,- Kč na občana za rok 2017. Investiční náklady v roce 2017 za zpracování projektové dokumentace na nové sběrné místo ve výši 45.980,- Kč. Celkové příjmy z poplatků za komunální odpad od občanů byly 207.602,- Kč, tedy průměrně 405,- Kč na občana (poplatek je 450,- Kč na občana). Při platbě místního poplatku občan obdrží samolepící známku na popelnice na příslušný rok. Výše odměn od kolektivních systémů dosáhla celkové výše 83.968,- Kč. Výše odměny od kolektivního systému EKO-KOM je v přepočtu 164,- Kč na občana.