Obsah

Mapy obce

Mapový portál 

Geoportál je on-line služba veřejnosti, kterou zajišťuje Český úřad zeměměřičský Mapaa katastrální. Vedle různých map zobrazuje údaje o nemovitostech v obci, zobrazení ulic, domů, čísla popisná a evidenční, dále hranice a čísla parcel, katastrální mapu a podkladové mapy. Užitečné je zakreslení inženýrských sítí, geodeticky zaměřených od správců těchto sítí. Uživatel má možnost měření vzdáleností, ploch a funkce pro tisk.  
Více o Geoportálu

Vstup na GEOPORTÁL
Katastrální mapa 

Vyhledávání v katastru nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Geologická mapa

Geologická, radonová a další zajímavé mapy Hostišové

Územní plán