Obsah

Jak se mohu zapojit?

1. Vyplněním dotazníku

Vyjádřete svůj názor v anonymním dotazníku, který jste obdrželi do svých schránek. Výsledky vytvoří základ nejdůležitější části programu rozvoje - do jakých projektů má obec v budoucnosti přednostně investovat své finance, o které dotace usilovat, zkrátka čemu věnovat největší energii. Čím více názorů, tím přesnější obraz toho, co obyvatelé Hostišové potřebují pro spokojenější život v obci.

Dotazníkové šetření probíhalo do 31. 1. 2013.

Výsledky dotazníkového šetření
 

2. Účastí na veřejných projednáních

První setkání s občany nad problematikou programu rozvoje obce proběhlo 25. 4. 2013 v 17.00 hodin na sále KD za účasti metodika Ing. Loserta.

Účelem tohoto setkání bylo seznámení občanů s dosavadní prací realizačního týmu - s výsledky analytické části dokumentu (zhodnocení současného stavu) a především společné stanovení priorit pro návrhovou část - jak se má obec dále rozvíjet. Bohužel se nesetkalo se zájmem občanů.

Druhé projednání proběhne ve čtvrtek 20. června 2013 v 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ, rovněž za účasti metodika Ing. Loserta.

Občané budou seznámeni s návrhem dokumentu - stručné shrnutí výsledku po prvním setkání. Hlavním bodem bude projednání plánovaných projektů a aktivit, které chce obec uskutečnit v období 2013 - 2020 a které vyplynuly z předchozích částí dokumentu.

3. Zapojením se do realizačního týmu

Zapojte se také aktivně! Realizační tým uvítá každou posilu. V programu budou rozpracovány tyto oblasti, za které zodpovídají:

 

1. Území - Vít Zapletal

  • poloha a historické souvislosti

 

2. Obyvatelstvo - Martina Mikšaníková

  • demografická situace, sociální situace, spolková činnost (tj. aktivity obyvatel)

 

3. Hospodářství - Ivan Dort

  • ekonomická situace (zemědělství, průmysl, služby, cestovní ruch), trh práce

 

4. Infrastruktura - Pavel Vyoral

  • technikcká a dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost

 

5. Vybavenost - Alena Pakostová

  • bydlení, školství a vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, kultura, sprot a tělovýchova

 

6. Životní prostředí - Michal Mynář

  • složky životního prostředí (krajina, ovzduší, vody, hluková zátěž atd.), ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství

     

7. Správa obce - Marta Smolková

  • správa obce (kompetence, rozsah výkonu státní správy v přenesené působnosti, organizační struktura, zřizované organizace atd.), rozsah a využití obecního majetku, zhodnocení finanční situace obce, bezpečnost (kriminalita, zapojení do integrovaného záchranného systému, rizika živelních pohrom atd.), vnější vztahy a vazby obce

 Podrobný obsah jednotlivých oblastí