Obsah

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Výběrová řízení

Modernizace chodníku - odstranění nebezpečného úseku k autobusové točně
Výzva k podání nabídky

Slepý rozpočet - výkaz výměr

Situační výkres

Projektová dokumentace

 

Ukončené:

Název projektu: SANACE KAPLE NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE V HOSTIŠOVÉ

Výzva k podání nabídky - sanace kaple 

Projektová dokumentace

Slepý rozpočet 1

Slepý rozpočet 2

Slepý rozpočet 3

Název projektu: Přiměřené čištění odpadních vod II

Výzva k podání nabídky - projekt přiměřené čištění odpadních vod II

Příloha č. 1 - krycí list

Příloha č. 2 - čestné prohlášení

Příloha č. 3 - obchodní podmínky

Výzva k podání nabídek - vodovod Skopalíkovo pole

 

Název projektu: Zateplení objektu - Hasičská zbrojnice Hostišová

Zateplení hasičské zbrojnice

 

Název projektu: Zateplení objektu - Kulturní dům Hostišová

Zateplení kulturního domu