Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN

Zastupitelstvo obce Hostišová vydalo Územní plán Hostišová formou opatření obecné povahy,  datum nabytí účinnosti dne 14. 2. 2014.

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2014 - 2017

 

Územní plán Hostišová vydaný formou opatření obecné povahy je k dispozici:

  • na obci Hostišová (včetně dokladové části)
  • na Magistrátu města Zlína, stavebním úřadu
  • na Magistrátu města Zlína, oddělení územního plánování
  • na Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Změna č. 1 ÚP k 6. 9. 2019 - soubory ke stažení níže:

1. Územní plán Hostišová (úplné znění k 6. 9. 2019)

1_Textová část ve znění změny č. 1.pdf

2_Výkres základního členění území.pdf

3_Hlavní výkres.pdf

4_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf

5_Koordinační výkres.pdf

6_Úplné znění po změně č. 1.pdf

7_Záznam o účinnosti.pdf

 

2. Změna č. 1 Územního plánu Hostišová

1_Textová část návrhu - změna č. 1.pdf

2_Textová část - srovnávací změní - změna č. 1.pdf

3_Výkres základního členění území - změna č. 1.pdf

4_Hlavní výkres - změna č. 1.pdf

5_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - změna č. 1.pdf

6_Textová část odůvodnění - změna č. 1_.pdf

7_Koordinační výkres - změna č. 1.pdf

8_Výkres širších vztahů - změna č. 1.pdf

9_Výkres předpokládaných záboru ZPF - změna č. 1.pdf

10_OOP_Změna č.1.pdf

 

3. Územní plán Hostišová (původní znění)

1_Texctová část návrhu.pdf

2_Výkres základního členění území.pdf

3_Hlavní výkres.pdf

4_Výkres veřejně prospěšných stave, opatření a asanací.pdf

5_Textová část - odůvodnění.pdf

6_Výkres širších vztahů.pdf

7_Koordinační výkres.pdf

7a_Koordinační výkres - výřez.pdf

8_Výkres předpokládaných záborů ZPF.pdf

9_Výkres dopravní a technické infrastruktury - energetika, spoje.pdf

10_Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství.pdf

11_Koncepce uspořádání krajiny.pdf

12_Záznam o účinnosti.pdf

 

4. Zpráva o uplatňování Územního plánu Hostišová

Oznámení o schválení Zprávy.pdf

Zpráva o uplatňování územního plánu

 

5. Zpráva o uplatňování Územního plánu Hostišová

Oznámení o schválení zprávy.pdf

Zpráva o uplatňování územníh plánu

Vyhodnocení zprávy

Stránka