Obsah

Myslivci

Myslivecké sdružení Hostišová - Lhotka

Myslivci z Hostišové jsou organizováni ve sdružení Hostišová - Lhotka, které pronajímá honební pozemky od Honebního společenstva Hostišová - Lhotka. Má 21 členů (2008), z toho 5 z Hostišové. Hospodaří na 327 ha půdy, na kterých se vyskytuje zvěř drobná - bažant, zajíc a spárkatá - srnec, daněk a zvěř černá. Dále se zde vyskytuje kuna, liška, jezevec a dravci jestřáb, káně, krahujec a poštolka. Hnízdí zde krkavec a v poslední době zde zalétá moták. Na podnět více sdružení zde vznikla oblast pro zachování chovu koroptve polní.

V jarních měsících MS uklízí podél příjezdových cest do obce veškerý nepořádek a tento se pak sváží do předem připraveného kontejneru. Některé roky se tato činnost musí provést i dvakrát. Také spolupracuje s majiteli lesních subjektů. Každý rok pomáhají členové MS při úklidu po těžbě dřeva a při sázení stromků. Vysadí asi 2,5 tis. stromků a poté je oplotí.

MS pořádá každoročně myslivecký ples pro občany a přátele myslivosti.

 

Historie myslivosti na Hostišové

Lov veškeré zvěře byl v našich zemích volný. Býval zdrojem obživy obyvatelstva. Za panování knížete Boleslava I. v letech 935 - 967 bylo v Čechách zavedeno lovecké právo pro panovníka a panské stavy. Poddaný lid byl povinen robotou mysliveckou a neměl právo na úhradu škod způsobenou zvěří. Musel také odvádět krmivo pro zvěř. Až v roce 1873 byl vydán zákon o myslivosti, který přenesl právo myslivosti na vlastníky pozemků v obcích sloučených v honební společenstvo. Stav přetrval až do založení JZD.
V naší obci měl honitbu od honebního společenstva podle pamětníků Janík z domu č. 17. V roce 1894 se odstěhoval a honitbu pronajal František Němec č. 18. Když se nepohodl s ostatními myslivci v Hostišové, bylo jich asi 5 postoupil právo výkonu myslivosti myslivcům do Mysločovic. Asi v roce 1925 si v dražbě za vysokou cenu pronajal honitbu Josef Vojáček. Pro vysoké nájemné se spolupodíleli na výkonu myslivosti myslivci ze Zlína. Byli z řad bohatých živnostníků a úředníků.

Podle okupačních zákonů byla v roce 1941 honitba zrušena. Pro malou výměru byla přidělena k sousední lesní honitbě města Kroměříže, dříve honitbě hraběte Vrbny. Všichni hostišovští myslivci, museli odevzdat zbraně a lovecké lístky, kromě tehdejšího starosty Josefa Vojáčka.
Po velkých průtazích byla znovu honitba utvořena v roce 1946. Úprava zákona dovolovala, aby honební společenstva mohla provozovat myslivost ve vlastní režii. V naší obci toho bylo využito. Povinným mysliveckým hospodářem byl Josef Kliment č. 32. Účast na lovu povoloval předseda honební společnosti František Němec. Jemu musela být veškerá ulovená zvěř odvedena.
Stav trval do února 1948, kdy byla utvořena myslivecká společnost. V roce 1956 bylo utvořeno myslivecké sdružení sloučením obcí Hostišová, Mysločovice, Sazovice a Machová. Po tajných přípravách byla ale honitba Hostišová v roce 1902 ostatními myslivci vyčleněna.
V témže roku nový zákon o myslivosti 23/26 Sb., stanovuje nejmenší výměru honitby na 500 ha. Po dohodě s myslivci ze Lhotky a Lesním závodem Lukov, byla utvořena Lesní honitba s 300 ha lesa Lesního závodu Lukov a honebními pozemky Hostišové a Lhotky.
V roce 1992 byla přijata poslaneckou sněmovnou ČR novela k zákonu o myslivosti č. 270/62 Sb., podle níž se znovu váže provozování myslivosti k vlastnickému právu. K tomuto účelu se začaly opět ustanovovat Honební společenstva vlastníků.

Ustavující schůze Honebního společenství proběhla na Hostišové 23. 10. 1992. Za obec Hostišovou byli do výboru zvoleni: předseda - Jaroslav Pospíšil, dále Jaroslav Konečný, František Zámorský a Marta Koppová, za obec Lhotka Svatopluk Strýček, ing. Oldřich Zelík, Bohumil Ryška a František Krčmář.
Po té proběhla obtížná jednání kolem uznání honitby Hostišová - Lhotka. Ta byla schválena 1. 4. 1993 a honitba byla pronajata myslivcům z Hostišové a Lhotky v čele s předsedou Jaroslavem Pospíšilem.

Celková výměra honitby činí                 523,55 ha
z toho zemědělská půda                      347,50 ha
lesní půda                                                147,55 ha
vodní plocha                                                 3,50 ha
ostatní plocha                                            25,00 ha


Honitba je zazvěřena drobnou zvěří i spárkatou, srnčí a černou. V honitbě se černá zvěř neobjevila od roku 1912 až do roku 1955. Po té až roku 1972 ulovil bachyni těžkou 110 kg Josef Hořčica ml. Od té doby byly uloveny další kusy. Velmi atraktivní lov doznal až nežádoucího snížení počtu zvěře. Úplně vymizel sokol stěhovavý a ostříž.
V roce 1996 činil odlov zvěře: 
srnčí          11 ks
zajíc           14 ks
bažant       14 ks

mysl