Obsah

Rozpočet

Rozpočet obce Hostišová na rok 2021

Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední desce obce Hostišová od 19. 2. 2021 do 8. 3. 2021. Schválen byl zastupitelstvem obce Hostišová na zasedání dne 8. 3. 2021, viz bod 1 usnesení č. XXV/Z/2021. 

 

Rozpočet_schválený_podrobný_položky_2021.pdf (174.07 kB)

Rozpočet_zkrácený_paragrafy (463.1 kB)

 

Podrobněji k nahlédnutí na obecním úřadě, stručnější verze (v třídění na třídy a paragrafy) je zveřejněna také fyzicky na úřední desce obce. 

Během roku, vlivem vývoje příjmů a výdajů obce, bude upravován rozpočtovými opatřeními (schvaluje zastupitelstvo).

V souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, je starostka obce oprávněna k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
1) do výše 50.000,- Kč na změnu jednotlivé položky rozpočtu v příjmech, výdajích i ve financování, při které dojde ke změně celkového objemu rozpočtu.
2) Změnu jednotlivé položky rozpočtu ve vyšších částkách může starosta provádět jen v případech: přesunů rozpočtových prostředků na straně příjmů, výdajů a financování, aniž by se změnil celkový objem příjmů, výdajů a financování a rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (příjem dotace a k tomu odpovídající výdaje k čerpání
dotace). Schváleno zastupitelstvem obce na zasedání dne 15. 1. 2019, viz bod 1b) usnesení č. III/Z/2019.

Rozpočet vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023, který byl schválen zastupitelstvem obce Hostišová dne 19. 4. 2021, viz bod 2 usnesení č. XXVI/Z/2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 1. 4. 2021 do 19. 4. 2021.
 

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023.pdf (515.49 kB)

 

Stránka