Obsah

Rozpočet

Rozpočet obce Hostišová na rok 2019

Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední desce v době od 17. 1. 2019 do 19. 2. 2019. Schválen byl zastupitelstvem obce Hostišová na zasedání dne 19. 2. 2019, viz bod 3 usnesení č. IV/Z/2019. 
 

Rozpočet 2019
 

Podrobněji k nahlédnutí na obecním úřadě, stručnější verze (v třídění na třídy a paragrafy) je zveřejněna také fyzicky na úřední desce obce. 

Během roku, vlivem vývoje příjmů a výdajů obce, bude upravován rozpočtovými opatřeními (schvaluje zastupitelstvo).

V souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, je starostka obce oprávněna k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
1) do výše 50.000,- Kč na změnu jednotlivé položky rozpočtu v příjmech, výdajích i ve financování, při které dojde ke změně celkového objemu rozpočtu.
2) Změnu jednotlivé položky rozpočtu ve vyšších částkách může starosta provádět jen v případech: přesunů rozpočtových prostředků na straně příjmů, výdajů a financování, aniž by se změnil celkový objem příjmů, výdajů a financování a rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (příjem dotace a k tomu odpovídající výdaje k čerpání
dotace). Schváleno zastupitelstvem obce na zasedání dne 15. 1. 2019, viz bod 1b) usnesení č. III/Z/2019.

Rozpočet vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022, který byl schválen zastupitelstvem obce Hostišová dne 19. 2. 2019, viz bod 2 usnesení č. IV/Z/2019. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 15. 1. 2019 do 19. 2. 2019.
 

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022

Stránka