Obsah

Příspěvek na školné MŠ

Příspěvek na školné dětí navštěvujících mateřskou školu hradí obec na žádost rodiče. Výše příspěvku činí 25 % zaplaceného školného. Nenavštěvuje-li dítě MŠ Mysločovice, příspěvek je vyplacen po předložení dokladu o zaplacení školného.

Žádost přineste na obecní úřad nebo zašlete poštou či na e-mail ou@hostisova.cz

Formulář - žádost o příspěvek

Úřední hodiny