Obsah

Povolení kácení dřevin

Základní informace k životní situaci

Požadavek na pokácení dřeviny rostoucí na vlastním pozemku. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřevina roste.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fyzická osoba i právnická osoba:

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy) se nevyžaduje pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, dřeviny rostoucí na stavebně oplocených, veřejnosti nepřístupných pozemcích v zastavěném území u bytových a rodinných domů, a zapojený porost o rozloze menší než 40 m2.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti.

Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad Hostišová

Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Specifikaci dřevin, které mají být pokáceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu.
  • Obvod kmene dřevin ve výši 130 cm nad zemí.
  • Souhlas všech spoluvlastníků pozemku, na němž dřeviny rostou s kácením, případně plnou moc k zastupování vlastníků.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti je k dispozici na Obecním úřadě Hostišová a také na internetových stránkách Obecního úřadu  –  www.hostisova.cz

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Všichni spoluvlastníci pozemku na kterém předmětné dřeviny rostou

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška MŽP 395/1992 Sb.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vydanému rozhodnutí je možno se do 15 dnů od doručení odvolat k nadřízenému orgánu - t.j. ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostředníctví orgánu který rozhodnutí vydal, tj. Obecního úřadu Hostišová.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty dle § 87, 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Formulář žádosti ke stažení zde:

Žádost o povolení kácení dřevin

Kontakt, úřední hodiny