Obsah

INFORMACE PRO OBČANY

Typ: ostatní
INFORMACE PRO OBČANY Obracíme se na Vás s prosbou, která se týká
údržby vegetace – ořezání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy ve
Zlínském kraji (v průjezdních i mimo průjezdní úseky obcí).

Zejména v zimním období hrozí vznik nebezpečných situací, kdy vlivem
nepříznivých klimatických podmínek (vítr, sníh) mohou suché či jinak
poškozené větve nebo stromy svým pádem do průjezdního profilu silnic
II. a III. třídy negativně ohrozit bezpečnost silničního provozu.

Proto jako pověřený správce silničního majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
upozorňujeme, že:

- vlastník pozemku, z něhož vyrůstá vegetace (především dřeviny –
stromy a keře), nacházející se v sousedství silnice nebo zasahující
(např. větvemi) do ochranného pásma silnice, tj. do vzdálenosti 15 m
od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo
III. třídy, je dle občanského zákoníku povinen provádět nezbytně
nutná opatření k zabránění či omezení vzniku škod na životě, zdraví
či majetku, která lze vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci
po něm rozumně požadovat, tzn. provádět pravidelnou kontrolu
dřevin s ohledem na jejich stáří a vzrůst a jejich pravidelnou údržbu,
tj. ořezávání větví či vykácení starých poškozených stromů;


- uvedená povinnost se vztahuje nejen na vlastníky pozemků přímo
sousedících se silnicí (tzn. mající společnou fyzickou hranici), ale
také na vlastníky pozemků způsobilých ohrozit silniční provoz bez
ohledu na vzdálenost od takové silnice;


- v případě porušení této právní povinnosti vzniká odpovědnost
vlastníka pozemku za vzniklou škodu, neboť dle výše cit. zákona je
strom součástí pozemku.

 

Děkujeme za spolupráci.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC ZLÍNSKÉHO KRAJE

řszk


Vytvořeno: 20. 2. 2024
Poslední aktualizace: 20. 2. 2024 9:39
Autor: ŘEDITELSTVÍ SILNIC ZLÍNSKÉHO KRAJE