Obsah

Hlášení trvalého pobytu

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Kdo a za jakých podmínek změnu místa pobytu hlásí

  • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce
  • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý hlásit změnu místa pobytu, jeho zákonný zástupce
  • za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci

Jak a kam  se obrátit
Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu tj. na Obecním úřadě Hostišová.

Potřebné dokumenty

  • občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část,
  • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou  místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Postup: Občan na ohlašovně vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Hlášení trvalého pobytu se řídí zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.

Správní poplatek: 50,- Kč (děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny) 

 

Úřední hodiny

Více informací o hlášení trvalého pobytu