Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

 

Příjem podání a žádostí

Osobně na adrese: Obecní úřad Hostišová, Hostišová 100, 763 01

E-mail: podatelna@hostisova.cz

 

Příjem žádostí a dalších podání a stanovený postup při jejich podávání a vyřizování (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti

 • jméno,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede

 • název,
 • identifikační číslo,
 • adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost lze podat písemně nebo ústně, případně elektronicky. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@hostisova.cz. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. Nesouhlasí-li žadatel se způsobem vyřízení, musí podat žádost písemně. Žádosti jsou přijímány na obením úřadě v úředních hodinách.
Neobsahuje-li žádost zákonem stanovené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána způsobem uvedeným výše, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Lhůty pro poskytnutí informace:

 • písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti,
 • v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, může být termín prodloužen o 10 dnů.

Obecní úřad posoudí obsah žádosti a věc odmítne nebo odloží v případě, že

 • je žádost nesrozumitelná,
 • není zřejmé, jaká informace je požadována,
 • nebo je formulována příliš obecně,

vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu (tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli).

Nerozhodne-li dle výše uvedených možností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, a to buď odkazem na zveřejněný údaj, písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo formou paměťových médií. Lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace může věcně příslušný odbor prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.

V případě, že obecní úřad žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a následně ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad neposkytne informace v případě, že se jedná o:

a)    názor, budoucí rozhodnutí, nově vytvářenou informaci v souladu s § 2 odst. 4 zákona
o informacích,

b)    utajovanou skutečnost v souladu s § 7 zákona o informacích,

c)    obchodní tajemství ve smyslu § 9 zákona o informacích,

d)    informaci o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, podle § 10 zákona o informacích,

e)    předmět ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským ve smyslu
§ 11zákona o informacích,

f)    osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal.

O odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

 

Sazebník

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

 

Formuláře

Žádost o poskytnutí informací

 

Výroční zprávy

Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vyřízené žádosti

Vyřízené žádosti dle zákona 106/1999 Sb.

 

Oznámení o konání akce veřejnosti přístupné

Formulář ke stažení

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hostisova.cz

Registrujte se zde

Nad Hostišovou vyrostla nová rozhledna

Na Strážné vyrostla nová dominanta obce - krásná rozhledna. Oficiálně otevřena od 1. 5. 2013.

http://rozhledna-lesopark-strazna.webnode.cz/
Rozhledna.jpg

Stránky obce

zhlédlo minulý měsíc 1758 návštěvníků. Nejoblíbenějším dnem pro návštěvu www stránek je pondělí a čtvrtek.

www.ekotoxa.cz

Ekolamp.cz

Obec Hostišová je zapojena do kolektivního systému pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení Ekolamp.

Malá sběrná nádoba se nachází v předsálí obchodu se smíšeným zbožím a je označena logem Ekolamp.

Více informací najdete na webu: www.ekolamp.cz

 

msn-web-.png

Obec Hostišová