Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Aktuality z obce > Poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce

Poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obcePříjem žádosti

Žádost o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost se podává písemně, nejlépe na níže uvedeném tiskopise.

Dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů účinné od 20. 2. 2015, musí mít žádost slespoň náležitosti uvedené v § 10a odst. 3) tohoto zákona.:
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
b)  požadovanou částku,
c)  účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
e)  odůvodnění žádosti,
f)   je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g)  seznam případných příloh žádosti,
h)  den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce podléhá schválení zastupitelstvem obce, které se schází k jednání jedenkrát do měsíce, zpravidla poslední úterý v měsíci.
Po jednání zastupitelstva starosta obce žadatele písemně o výsledku jednání zastupitelstva ohledně jeho žádosti vyrozumí.

Formuláře

Žádost VFP


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hostisova.cz

Registrujte se zde

Nad Hostišovou vyrostla nová rozhledna

Na Strážné vyrostla nová dominanta obce - krásná rozhledna. Oficiálně otevřena od 1. 5. 2013.

http://rozhledna-lesopark-strazna.webnode.cz/
Rozhledna.jpg

Stránky obce

zhlédlo minulý měsíc 1758 návštěvníků. Nejoblíbenějším dnem pro návštěvu www stránek je pondělí a čtvrtek.

www.ekotoxa.cz

Ekolamp.cz

Obec Hostišová je zapojena do kolektivního systému pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení Ekolamp.

Malá sběrná nádoba se nachází v předsálí obchodu se smíšeným zbožím a je označena logem Ekolamp.

Více informací najdete na webu: www.ekolamp.cz

 

msn-web-.png

Obec Hostišová